Huishoudelijk Reglement

Rechten en verplichtingen van de leden

Artikel 1
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van de Technische Commissie.

Artikel 2
De leden zijn verplicht adresveranderingen zo snel mogelijk aan de secretaris door te geven. Zij zijn ook verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het inschrijfgeld te voldoen voor 1 maart van het betreffende verenigingsjaar.

Artikel 3
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (met uitzondering van bestuurs- en kascommissievergaderingen), wedstrijden en andere evenementen aanwezig te zijn.

Vergaderingen

Artikel 4
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 5
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door verzending van een schriftelijke uitnodiging aan ieder bestuurslid, tenminste zeven dagen voor de datum van de vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden.

Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 6
Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdiensten. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden gebeurt door inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 7
Een besluit van – of benoeming door de algemene vergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt van de vergadering, is ongeldig, met inachtneming van artikel 16, leden 9 en 10 van de statuten.

Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is genomen – of een zodanig benoemde is gekozen met minstens twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen -blanco stemmen daaronder niet begrepen- en naar aanleiding van een voorstel, dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzegging, statutenwijziging of ontbinding van de vereniging.

Artikel 8
De agenda van de algemene vergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen voor verzending van de uitnodiging door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping van de vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 9
Alle op de agenda ener vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Een voorstel, dat gedaan wordt door een lid en ondersteund wordt door tenminste vier andere leden uit de vergadering, wordt ook behandeld.

Commissies

Artikel 10
De algemene vergadering kan een of meer commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen van de bevoegdheden van de benoemde commissie.

Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoording verschuldigd aan de instantie die hen heeft benoemd.

Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissies – met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de statuten – kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen een of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

Artikel 11
De commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor een jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.

Artikel 12
Door de algemene vergadering wordt, voor de duur van een jaar een technische commissie gekozen (hierna aangeduid als T.C.), bestaande uit een oneven aantal leden. Bestuursleden kunnen ook zitting hebben in de T.C.

Artikel 13
De werkzaamheden van de T.C. zullen bestaan uit:

  • het beoordelen van nieuwe leden op hun speelsterkte;
  • het bezorgen en verzorgen van het materiaal op en van de banen;
  • het verzorgen van de aanwijzigingen en het in de praktijk brengen van de
  • jaarlijkse door de T.C. op te maken speelsterkte;
  • het regelen en verzorgen van de competitie, toernooien en wedstrijden.

Besluitvorming

Artikel 14
Als geen van de leden het nodig vindt dat er over een voorstel wordt gestemd, is het voorstel aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan.

Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 15
Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat van de stemming blijven ongeldige- en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid (de helft plus een van de geldige stemmen) heeft gekregen, is het niet aangenomen.

Artikel 16
In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de Statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld.

Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of Huishoudelijk Reglement anders is bepaald.

Artikel 16a
Bij staking van de stemmen wordt een voorstel, dat geen betrekking heeft op de verkiezing van personen, als verworpen beschouwd.

Bestuur

Artikel 17
De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem, ieder bestuurslid heeft een stem. Het stemrecht mag niet door middel van gemachtigde worden uitgeoefend. Ieder jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald door de toetreding.

Ook treden jaarlijks af de in artikel 9, lid 10 van de Statuten genoemde adviseurs.

De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat.

Het bestuurslid, gekozen ter invulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.

Artikel 18
In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vicevoorzitter gekozen. Deze neemt bij afwezigheid van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij afwezigheid van de vicevoorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door een of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden.

Blijvende ontstentenis van een of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur.

In geval van blijvende afwezigheid van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 19
Schade aan de vereniging of een van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Artikel 20
Het bedrag als bedoeld in artikel 10, lid 3 onder sub c van de Statuten, wordt gesteld op f 2500.- (vaste posten zoals huur van de banen, elektriciteit enz. uitgesloten).

Verplichtingen van het bestuur

Artikel 21
Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:

  1. namen en adressen van de in artikel 4 van de Statuten bedoelde personen;
  2. notulen van alle algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen;
  3. de bezittingen en schulden van de vereniging.

Kleine voorwerpen van geringe waarde, waarvan het gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, hoeven daarin niet te worden opgenomen.

Van de onder 1. bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom vraagt, binnen een week inzage worden gegeven.

Artikel 22
Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Statuten, dient te worden vermeld: naam, voornaam, roepnaam, geslacht, geboortedatum, woonplaats, adres en telefoonnummer.

Slotbepalingen

Artikel 23
Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris een exemplaar van de Statuten tegen vergoeding van f 2.50. Het Huishoudelijk Reglement is desgewenst gratis voor alle leden beschikbaar (een exemplaar per gezin).

Artikel 24
Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 25 augustus 1993.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com